SLUTBRUGERLICENSAFTALE

Denne slutbrugerlicensaftale (“Aftalen”) regulerer din ret til anvendelse af FDIH værktøj til handelsbetingelser ("Softwaren"), der ejes af Synch Advokatpartnerselskab, Strandvejen 58, 1. sal, 2900 Hellerup, CVR-nr. 38763873 (“Synch” eller “vi”). Ved din accept af denne Aftale accepterer du alle de vilkår, der er indeholdt heri. Hvis du ikke accepterer at være bundet af denne Aftale, må du ikke bruge Softwaren.

1 TILDELING AF LICENS OG LICENSENS OMFANG
1.1 Du indrømmes hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at bruge Softwaren til dine interne formål.
1.2 Du må ikke bruge Softwaren, eller dele heraf, bortset fra som udtrykkeligt tilladt i henhold til denne Aftale. Du må under ingen omstændigheder modificere, udvikle eller lave tilføjelser til Softwaren.
1.3 Du må ikke viderelicensere, udleje, udlåne eller på anden måde direkte eller indirekte tillade tredjemand at anvende eller disponere over Softwaren.
1.4 Du må ikke dekompilere, adskille eller foretage reverse engineering af Softwaren eller på anden måde forsøge at genskabe kildekoden til Softwaren eller lave kopier for at arkivere eller sikkerhedskopiere udover i det omfang, som udtrykkeligt er tilladt i den gældende lovgivning.
1.5 Du må ikke ændre eller fjerne meddelelser om ejendomsrettigheder fra Softwaren, eller fra medier det er gjort tilgængeligt fra, for så vidt angår patenter, ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder.
2 IMMATERIELLE RETTIGHEDER
2.1 Ejerskab og alle immaterielle rettigheder til Softwaren, herunder, men ikke begrænset til, alle patenter, designrettigheder, ophavsrettigheder, varemærker, forretnings-hemmeligheder og ejendomsretligt beskyttet knowhow tilhører Synch. Intet i denne Aftale skal fortolkes som en overdragelse af sådanne rettigheder til dig. Du er udelukkende tildelt den begrænsede licens, som er fastsat i denne Aftale.
3 TREDJEPARTSINFORMATIONER
3.1 Softwaren kan indeholde links til og/eller informationer fra tredjeparter. Tredjepartsinformationer er uden for vores kontrol, og enhver brug af sådanne er altid på egen risiko. Vi er ikke ansvarlige for indholdet, funktionaliteten, nøjagtigheden, lovligheden eller nogen andre aspekter af tredjepartsinformationer. Du anerkender og accepterer yderligere, at vi ikke er ansvarlige for skade eller tab af nogen art forårsaget af eller indtruffet i forbindelse med brugen af eller tillid til indholdet af sådanne tredjepartsinformationer.
4 BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
4.1 Hvis der behandles personoplysninger i forbindelse med brug af Softwaren sker det i henhold til den persondatapolitik, der fremgår af Softwaren.
5 INGEN GARANTI
5.1 Softwaren tilbydes som den er og forefindes, og vi fraskriver os udtrykkeligt alle garan-tier, herunder, men ikke begrænset til, egnethed til dine formål, Softwarens tilgængelighed, samt at Softwaren er fri for fejl, defekter eller andre uhensigtsmæssige forhold.
6 ANSVARSBEGRÆNSNING
6.1 Du anerkender, at Softwaren tilbydes som den er og forefindes. Bortset fra, hvor et tab eller en skade skyldes vores grove uagtsomhed eller forsæt, er vi ikke ansvarlige for tab eller skade, hverken direkte eller indirekte, forårsaget af Softwaren, eller som du ellers måtte pådrage dig i forbindelse med denne Aftale og/eller brugen af Softwaren.
6.2 I alle tilfælde, og uanset dit faktisk lidte tab, er vores samlede ansvar for tab eller skader, der opstår i forbindelse med anvendelse af Softwaren, beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som du faktisk har betalt for Softwaren i de 12 (tolv) måneder, der ligger forud for den ansvarspådragende handling.
7 KRÆNKELSE
7.1 Hvis det er fastslået, at din brug af Softwaren udgør en krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder, vil vi ud fra vores egen skønsmæssige vurdering (i) skaffe dig ret til fortsat at bruge Softwaren, (ii) modificere Softwaren således at den ikke krænker, (iii) udskifte Softwaren med funktionelt tilsvarende software, som ikke krænker, eller (iv) tilbagetage Softwaren. Der henvises desuden til afsnit 6 (Ansvarsbegrænsning) ovenfor.
7.2 Vores tilsagn som fastsat i punkt 7.1 finder ikke nødvendigvis anvendelse, hvis påstanden om krænkelse er baseret på (i) din brug, betjening eller sammensætning af den relevante Software med hardware, software, data, dokumentation eller andet udstyr, som ikke leveres eller anbefales af os, og en sådan krænkelse ville være undgået uden en sådan brug, betjening eller sammensætning, eller (ii) Softwaren er blevet ændret eller anvendt på en måde, der afviger fra dens konstruktion eller dens tilsigtede formål.
8 OVERDRAGELSE
8.1 Ingen af dine rettigheder eller forpligtelser efter nærværende Aftale kan overdrages til tredjemand.
9 LOVVALG OG VOLDGIFT
9.1 Denne Aftale reguleres af og fortolkes i henhold til dansk ret uden hensyntagen til internationale privatretlige regler, der måtte føre til anvendelse af anden ret.
9.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, herunder tvister vedrørende Aftalen eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.