Privatlivspolitik

1 GENERELT
1.1 Denne politik beskriver, hvordan Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) indsamler og behandler de personoplysninger, som du afgiver til os, når du benytter FDIH værktøj til handelsbetingelser.
2 KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE
2.1 Foreningen for Dansk Internethandel er dataansvarlig for de persondata, som vi indsamler.
2.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 5, kan du kontakte:

Foreningen for Dansk Internethandel
Slotsholmsgade 1
1217 København K
Tlf. nr. +45 72255601
E-mail: kontakt@fdih.dk
3 HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
3.1 Når du benytter FDIH værktøj til handelsbetingelser for at generere din handelsbetingelser, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, eller som fremgår af de genererede handelsbetingelser, fx brugernavn, e-mail, adresse, telefonnummer, firmanavn, hjemmeside, CVR-nummer.
3.1.1 Formålet er at kunne generere og opbevare handelsbetingelserne for dig, at sikre at du er medlem af FDIH, således at du kan benytte værktøjet vederlagsfrit, at kunne se, hvem der har benyttet værktøjet, og at orientere dig om lovændringer mv., der har betydning for opdatering af handelsbetingelserne.
3.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er opfyldelse af aftalen, jf. EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b. Desuden har vi en legitim interesse i at kunne se, hvem der har brugt FDIH værktøj til handelsbetingelser, og retsgrundlaget for dette er interesseafvejningsreglen, jf. EU Persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f.
3.1.3 Vi kan ikke levere vores service, medmindre du stiller de i pkt. 3.1. nævnte oplysninger til rådighed for os.
4 MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
4.1 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne med henblik på hosting, teknisk drift og forbedringer af værktøjet. Vi anvender Synch Advokatpartnerselskab til varetagelse af disse opgaver. Denne virksomhed er databehandler og behandler data under vores instruks. Databehandlere må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.
5 DINE RETTIGHEDER
5.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. Vil du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os. I den forbindelse skal du oplyse virksomhedens navn, din e-mailadresse og dit brugernavn. Du finder vores kontaktoplysninger under pkt. 2.
5.2 Indsigtsretten
5.2.1 Du har ret til at få oplyst blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du har også ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.
5.3 Retten til berigtigelse
5.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
5.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores kundeklub, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.
5.4 Retten til sletning
5.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
5.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
5.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring. I så fald må vi kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på at fastlægge et retskrav, gøre det gældende eller forsvare det.
5.6 Retten til dataportabilitet
5.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
5.7 Retten til indsigelse
5.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der evt. foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser, som nævnt i pkt. 3 og 4.
5.8 Retten til at tilbagekalde samtykke
5.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, hvis du har givet os samtykke til en given behandling af personoplysninger.
5.9 Retten til at klage
5.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder en klageformular og kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
6 SLETNING AF PERSONDATA
6.1 Din brugerprofil i FDIH værktøj til handelsbetingelser og de genererede handelsbetingelser slettes, når virksomhedens medlemskab af FDIH ophører, eller vi får besked eller viden om, at du har fratrådt din stilling i medlemsvirksomheden.
7 SIKKERHED
7.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
7.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
8 ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKEN
8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Privatlivspolitikken, vil du blive orienteret om dette pr mail.
9 VERSIONER
9.1 Dette er version 1 af privatlivspolitik for FDIH værktøj til handelsbetingelser dateret den 11. september 2019.